A new old book about the Royal House of the Netherlands

Some weeks ago I was asked by a publisher, whether I would like to write a book review about a new old book that has just been published. No problem I thought, but somehow in the past weeks I had too much books around me to read, too little time and somehow I didn’t manage to read a lot (kind of writers block, but then for reading). But anyway here is the review, and I hope you all don’t mind it is in Dutch after all, as I don’t think that many of you English readers can read it (a few exceptions perhaps, but in that case you can read the text below also).

Was een update van het boek “Het Koninklijk Huis der Nederlanden” van Arnout van Cruyningen werkelijk nodig? Het boek verscheen voor het eerst in 1998 met de titel “Het Koninklijk Huis der Nederlanden: Het geslacht Oranje-Nassau van Willem Frederik tot Willem-Alexander”. Een nieuwe druk verscheen in 2012 onder de titel “Het Nederlandse Koningshuis”, ter gelegenheid van 200 jaar koninkrijk. Zoals helaas wel vaker het geval is, haalde de werkelijkheid het boek al snel in. In januari 2013 kondigde Koningin Beatrix aan op 30 april 2013 haar ambt neer te gaan leggen, en kon er weer een stuk geschiedenis worden bijgeschreven. Dat besloten werd om het boek nogmaals te gaan herzien, is dus niet zo heel erg vreemd.

Was an update of Arnout van Cruyningen’s book “The Royal House of the Netherlands” really necessary? The book was first published in 1998 with the title “The Royal House of the Netherlands: The House of Orange-Nassau from Willem Frederik to Willem-Alexander”. A new edition appeared in 2012 under the title “The Dutch Royal House”, to mark 200 years of the kingdom. As is unfortunately often the case, reality soon caught up with the book. In January 2013, Queen Beatrix announced that she would be leaving office on 30 April 2013, and another piece of history could be added. So the fact that it was decided to revise the book once again is not all that surprising.

In hoeverre het boek daadwerkelijk is gewijzigd – de editie van 1998 stond al in mijn kast – is zonder uitgebreid vergelijken moeilijk te zeggen. In ieder geval hebben de meeste hoofdstukken dezelfde titel, al zijn daarin een paar kleine wijzigingen aangebracht en ziet het er naar uit dat de tekst zo her en der zeker is aangepast. Vooral de laatste hoofdstukken over Koningin Juliana, Koningin Beatrix en hun families hebben wijzigingen ondergaan, en bovendien is Koning Willem-Alexander toegevoegd. Het laatste hoofdstuk “Een familie op de troon”, over de kinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard en de prinsen Friso en Constantijn zou ik zelf liever voor de hoofdstukken over de betekenis van de onschendbaarheid van de koning en de monarchieën in Europa hebben gezien. Voor mijn gevoel was ik in ieder geval al klaar met het lezen over de familie zelf, toen er toch weer op teruggekomen werd.

To what extent the book has actually been changed – the 1998 edition was already in my cupboard – is hard to say without extensive comparison. In any case, most of the chapters have the same title, although a few minor changes have been made in them, and it looks like the text has definitely been altered here and there. Especially the last chapters on Queen Juliana, Queen Beatrix and their families have undergone changes, and in addition, King Willem-Alexander has been added. The last chapter “A family on the throne”, on the children of Queen Juliana and Prince Bernhard and Princes Friso and Constantijn, I personally would have preferred for the chapters on the meaning of the king’s inviolability and monarchies in Europe. In any case, to my mind, I had already finished reading about the family itself when it was returned to the topic.

Waar de stamboom bij de eerste uitgave nog achterin te vinden was, staat hij in de nieuwe editie helemaal voor in het boek. De noten worden niet langer per hoofdstuk, maar pas aan het eind van het boek vermeldt, wat ik persoonlijk wel prettig vind. Ook is er in plaats van een register op vorstennamen een uitgebreide bibliografie toegevoegd, evenals een tijdlijn met de belangrijkste gebeurtenissen uit 200 jaar koninkrijk. Helaas vind ik de cover van het boek, in tegenstelling tot die van de uitgave van 1998 niet echt uitnodigend. De zachte kleuren die gebruikt zijn, nodigen mij in ieder geval niet meteen uit om het in de winkel te gaan oppakken.

Whereas the family tree was still at the back of the first edition, it is at the very front of the book in the new edition. The notes are no longer listed per chapter, but only at the end of the book, which I personally like. Also, instead of an index of monarch names, a comprehensive bibliography has been added, as well as a timeline with the main events of 200 years of the kingdom. Unfortunately, unlike the 1998 edition, I do not find the cover of the book very inviting. In any case, the soft colours used do not immediately invite me to pick it up in the shop.

Geactualiseerd is het boek in ieder geval zeker. In het voorwoord van de schrijver wordt o.a. Prins Armin zur Lippe bedankt voor zijn hulp, waarbij vermeld wordt dat dit in 2015 was. Dit overlijden vond pas in augustus plaats, terwijl het boek een maand later werd gepubliceerd. Ook achterin is het overzicht van de overige monarchieën flink bijgewerkt. Al heeft de schrijver blijkbaar gemist dat Prinses Irene eerder dit jaar uit Wijk bij Duurstede is verhuisd. Aangezien ik een beetje een namentik heb, heb ik me wel enigszins geërgerd aan de vernederlandste namen die af en toe toch nog opduiken. Waar in het boek zelf over het algemeen de Duitse en Engelse versie van namen van familieleden wordt gebruikt, is dat in de stamboom deels niet het geval (Karel Augustus, Sophia, Karel Alexander). In het boek zelf kwam ik o.a. Karel Ferdinand, Hertog van Berry (Charles Ferdinand) tegen, evenals de naam van Prins Eugenius (Eugen) van Zweden.

In any case, the book has certainly been updated. The author’s foreword, among others, thanks Prince Armin zur Lippe for his help, mentioning that this was in 2015. This death only took place in August, while the book was published a month later. Also at the back, the list of other monarchies has been considerably updated. Although the author apparently missed the fact that Princess Irene moved out of Wijk bij Duurstede earlier this year. Since I have a bit of a name addiction, I did get somewhat annoyed by the Dutchified names that still pop up from time to time. Whereas in the book itself the German and English versions of names of family members are generally used, in the family tree some of them are not (Karel Augustus, Sophia, Karel Alexander). In the book itself, I came across, among others, Charles Ferdinand, Duke of Berry (Charles Ferdinand), as well as the name of Prince Eugenius (Eugen) of Sweden.

Na een korte voorgeschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau, begint de geschiedenis van de vier koningen, drie koninginnen en één regentes die Nederland sinds 1813 hebben geregeeerd. Per monarch wordt op zijn leven en zijn gezin/familie ingegaan, maar ook op de belangrijkste gebeurtenissen die gedurende zijn/haar regeringsperiode hebben plaatsgevonden. Hierbij worden de monarchen beslist niet gespaard. Ook minder goede eigenschappen, die het regeren niet altijd makkelijker maakten, komen voorbij, zowel als religieuze en politieke opvattingen. Dit maakt het boek absoluut leesbaarder en minder saai dan het onderwerp in eerste instantie doet vermoeden. Hierdoor krijg je ook een goed beeld van wat er in 200 jaar gebleven is en wat er is veranderd, en ga je zelf over bepaalde onderwerpen nadenken. Zo vroeg ik me bij het lezen van de hoofdstukken over Juliana, Beatrix en Willem-Alexander af, hoe Amalia, de huidige Prinses van Oranje haar entree zal gaan maken zodra ze 18 jaar oud is. En of zij dan bij het grote publiek eigenlijk in deze tijd nog net zo onbekend is bij de Nederlanders als haar voorgangers Beatrix en Willem-Alexander. Zeker leeswaardig zijn achterin de uitleg over de onschendbaarheid van de koning, en de opvattingen van de schrijver over het Zweedse model en de militaire positie van de huidige Koning Willem-Alexander. Ik kan het wel eens zijn met zijn gedachten dat het Zweedse model toch niet zo ceremonieel is als over het algemeen wordt gedacht. En dat Willem-Alexander, in tegenstelling tot zijn nog immer uniform dragende ambtsgenoten geen militaire status meer heeft, is inderdaad behoorlijk merkwaardig.

After a brief history of the House of Orange-Nassau, the history of the four kings, three queens and one regent who have ruled the Netherlands since 1813 begins. Each monarch’s life and family are discussed, as well as the most important events that took place during his/her reign. Here, the monarchs are certainly not spared. Less good qualities, which did not always make ruling easier, are also discussed, as well as religious and political views. This definitely makes the book more readable and less boring than the subject initially suggests. It also gives you a good idea of what has remained and what has changed in 200 years, and makes you think about certain topics yourself. For instance, while reading the chapters on Juliana, Beatrix and Willem-Alexander, I wondered how Amalia, the current Princess of Orange will make her entrance once she turns 18. And whether she will then actually be as unknown to the general public in this day and age as her predecessors Beatrix and Willem-Alexander. Definitely worth reading are the explanations in the back about the king’s inviolability, and the author’s views on the Swedish model and the military position of the current King Willem-Alexander. I can agree with his thoughts that the Swedish model is not as ceremonial after all as is generally thought. And that Willem-Alexander, unlike his still uniform-wearing counterparts, no longer has military status is indeed quite curious.

Wat mij betreft is het boek beslist een aanrader voor iedereen die in het Nederlandse koningshuis is geïnteresseerd of voor mensen die graag iets meer over de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden en het Koningshuis zouden willen weten.

As far as I am concerned, the book is definitely recommended for anyone interested in the Dutch royal family or for people who would like to know a little more about the history of the Kingdom of the Netherlands and the Royal Family.

ISBN: 9789401905961

Uitgeverij: Omniboek. Zie ook Het Koninklijk Huis der Nederlanden

Prijs: € 18,99

One thought on “A new old book about the Royal House of the Netherlands

  1. Thank You Netty, your article was very interesting. I have always loved Queen Beatrix, now Princess Beatrix. For me she will always be a Queen even though I do admire Queen Maxima a lot. Your country for me is the crossroads of Europe and in viewing many sites of the Netherlands I see a very beautiful country. Yet I hope it never changes even with the many of refugees coming here, this is a very sad time in our world and seeing where Europe is on the map, I fear what is going to happen to so many beautiful countries and the peoples.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: