Book review: Rick Evers – Máxima

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van koningin Máxima der Nederlanden op 17 mei 2021 zijn er in Nederland meerdere boeken gepubliceerd, en daarnaast eentje in Argentinië. Alle boeken zijn behoorlijk verschillend, maar hebben tot nog toe goede recensies ontvangen, behalve de Argentijnse.

On the occasion of the 50th birthday of Queen Máxima of the Netherlands on 17 May 2021 several books have been published in the Netherlands, and one in Argentina as well. All books are quite different, but thus far has good reviews, apart from the one from Argentina.

Máxima. Meer dan Majesteit” werd in april 2021 door Nieuw Amsterdam gepubliceerd, en was de eerste van de verjaardagsboeken, dat ik heb gelezen. Het boek werd geschreven door royaltyjournalist Rick Evers, die de royals al elf jaar volgt. Één jaar lang volgde Rick Evers Máxima op de voet en sprak zowel exclusief met koningin Máxima als met de mensen om haar heen over haar werk. Het biedt een unieke blik achter de paleisdeuren, die normaal gesproken hermetisch gesloten blijven.

Máxima. Meer dan Majesteit” (Máxima. More than Majesty) published in April 2021 by Nieuw Amsterdam, was the first of the birthday books I’ve read. The book is written by royalty-journalist Rick Evers, who has been following the royals for eleven years. One year Rick Evers followed Máxima closely and talked exclusively with Queen Máxima and the people surrounding her about her work. It offers a unique view behind the palace doors, which normally remain hermetically closed.

De uitgever: “Máxima is meer dan de vrouw van koning Willem-Alexander, meer dan een koningin in prachtige jurken, met opvallende hoeden of een fonkelend diadeem. Als beschermvrouwe, pleitbezorger of erevoorzitter zet ze zich in voor talloze organisaties in binnen- en buitenland. Ze treedt ver buiten de ceremoniële paden om het verschil te kunnen maken. Op basis van exclusieve gesprekken met de koningin en de mensen om haar heen onthult Rick Evers hoe haar leven eruitziet. Máxima blijkt een workaholic die met haar werk zo veel mogelijk mensen wil bereiken, inspireren en motiveren. Tegelijkertijd is ze betrokken bij de grote lijnen én de kleinste details van het koningsschap van haar man. Voortdurend balanceert ze tussen haar werk als koningin en haar taken als moeder van drie dochters. Zó dicht bij Máxima kwamen we nog nooit.”

The publisher: “Máxima is more than the wife of King Willem-Alexander, more than a queen in beautiful dresses, with striking hats or a sparkling tiara. As a patron, advocate or honorary president, she is committed to countless organizations at home and abroad. She goes far beyond the ceremonial paths to make a difference. Based on exclusive conversations with the Queen and the people around her, Rick Evers reveals what her life looks like. Máxima appears to be a workaholic who with her work wants to reach, inspire and motivate as many people as possible. At the same time she is involved in the broad outlines and the smallest details of her husband’s kingship. She constantly balances between her work as queen and her duties as mother of three daughters. We have never come this close to Máxima.”

De foto op de cover van “Máxima. Meer dan Majesteit” maakt alvast, dat iedereen die geïnteressserd is, of geïnteresseerd zou kunnen zijn, het boek oppakt. Een vrolijk in de camera kijkende koningin in een bruin geruite outfit loopt de lezer tegemoet. De naam Máxima is in grote goudkleurige letters met relief op het boek aangebracht, de ondertitel in het wit. Op de achterkant staat een korte samenvatting met een foto van de auteur. Bij het openslaan van het boek springen de eerste twee blauwe bladzijden met het monogram van Máxima meteen in het oog. Wie begint te bladeren ziet gekleurde bladzijden en vele foto’s met een moderne, strakke lay-out. Het is altijd fijn als een boek een duidelijke inhoudsopgave heeft. Achterin vind de lezer de bronnen, een korte tijdlijn, het dankwoord van de auteur en de fotoverantwoording. Het boek is verdeeld in een proloog, 19 hoofdstukken en een epiloog.

The photo on the cover of “Máxima. More than Majesty” already means that anyone who is interested, or might be interested, picks up the book. The queen in a brown plaid outfit, happily looking into the camera, walks towards the reader. The name Máxima is embossed on the book in large gold-colored letters, the subtitle in white. On the back is a short summary with a photo of the author. When opening the book, the first two blue pages with the monogram of Máxima immediately catch the eye. Anyone who starts to flip will see colored pages and many photos with a modern, sleek layout. It is always nice when a book has a clear table of contents. In the back, the reader will find the sources, a short timeline, the author’s word of thanks and the photo credit. The book is divided into a prologue, 19 chapters and an epilogue.

Een onthullend portret van onze koningin, zo staat op de achterkant met grote letters. Daarbij moet je niet denken aan details over het privé leven van Máxima en haar familie, dat de koningin liever privé houdt, hoewel het boek wel probeert een klein tipje van de sluier op te lichten wat betreft haar relatie met buitenlandse royals. Rick Evers heeft zich vooral in het werk van koningin Máxima verdiept. Wat is nu precies haar functie als echtgenote van het staatshoofd, wat zijn haar taken, hoeveel invloed heeft ze, met wie werkt ze samen? Maar ook: wat zijn haar interesses, waarom houdt ze zich met bepaalde thema’s bezig? Wat voor invloed hebben haar jeugdervaringen en haar carrière in het bankwezen voor haar huwelijk op haar huidige werk?

A revealing portrait of our queen, it says on the back in large letters. You shouldn’t think of details about the private life of Máxima and her family, that the Queen rather prefers to keep private, although the book does try to lift a tiny tip of the veil regarding her relationship with foreign royals. Rick Evers has mainly studied the work of Queen Máxima. What exactly is her function as the wife of the head of state, what are her duties, how much influence does she have, who does she work with? But also: what are her interests, why does she focus on certain themes? How do her childhood experiences and her career in banking affect her current job before her marriage?

Wordt Máximas leven nu echt door protocol en ceremonie bepaald? Rick Evers heeft ontdekt, dat dat zeker niet het geval is. Ze heeft er haar baan van gemaakt haar vroegere carrière en interesses in te zetten voor Nederland en de wereld, waarbij haar titel natuurlijk helpt. He boek is een uitgebreid portret van de werkende koningin, haar planing, de gedegen voorbereiding van de bezoeken in haar overvolle agenda. Daarin is nauwelijks nog ruimte voor andere thema’s dan diegenen waar ze zich de laatste 20 jaar mee bezig heeft gehouden: o.a. muziek, educatie, financiën, gezondheid, kwetsbare mensen. Voor Máxima is het niet genoeg om haar gezicht te laten zien. Ze gaat veel verder dan haar officiële positie vereist, hoewel veel werk achter de schermen verborgen blijft. De organisaties waar ze het meest bij betrokken is, merken dat Máxima niet alleen langs komt, maar ook helpt bij problemen, met ideeën komt, haar netwerk inzet. Met haar enthousiasme steekt ze mensen aan, zowel voor als achter de schermen.

Is Máxima’s life really determined by protocol and ceremony? Rick Evers has discovered that that is certainly not the case. She has made it her job to use her former career and interests for the Netherlands and the world, and her title naturally helps. The book is a comprehensive portrait of the working queen, her planning, the thorough preparation of the visits in her overcrowded schedule. There is hardly any room for themes other than those she has been involved with over the past 20 years: music, education, finances, health, vulnerable people, among others. It is not enough for Máxima to show her face. She goes well beyond her official position, although much of the work remains hidden behind the scenes. The organizations with which she is most involved notice that Máxima not only comes by, but also helps with problems, comes up with ideas, uses her network. With her enthusiasm she ignites people, both in front of and behind the scenes.

Meerdere thema’s komen aan bod, zoals haar band met haar geboorteland Argentinië, de band met het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden, en haar belangrijkste medewerkers. Ook schrijft Rick Evers over de samenwerking met Willem-Alexander en hoe Máxima haar werk met haar gezin combineert. Er wordt echter ook gemeld in hoeverre Máxima zich met de voorbereidingen voor staatsbanketten bemoeit, en wat haar relatie met haar modeontwerpers is. Ook de functie van de drie officiële paleizen – Huis ten Bosch, Noordeinde en het Koninklijk Paleis in Amsterdam – wordt uitgelegd.

Several themes are discussed, such as her relationship with her native Argentina, her relationship with the Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands, and her most important collaborators. Rick Evers also writes about the collaboration with Willem-Alexander and how Máxima combines her work with her family. However, it is also reported to what extent Máxima is involved in preparations for state banquets, and what her relationship is with her fashion designers. The function of the three official palaces – Huis ten Bosch, Noordeinde and the Royal Palace in Amsterdam – is also explained.

Wie graag meer over het werk van koningin Máxima wil weten, doet er goed aan “Máxima. Meer dan Majesteit” te lezen. Jammer genoeg is het boek op dit moment alleen in het Nederlands beschikbaar. Vele royalty fans in het buitenland zouden er zeker ook in zijn geïnteresseerd om meer over Máxima’s werk te ontdekken. Maar wie weet komt er nog een vertaling in de toekomst.

Those who would like to know more about Queen Máxima’s work would do well to read “Máxima. More than Majesty”. Unfortunately, the book is currently only available in Dutch. Many royalty fans abroad would certainly be interested in discovering more about Máxima’s work. But who knows, there may be a translation in the future.

Er blijven altijd nieuwe doelen en dromen, ook voor Máxima zelf, zo liet ze Rick Evers weten. We laten ons in de toekomst graag verrassen, Majesteit!

There are always new goals and dreams, also for Máxima herself, she told Rick Evers. We would like to be surprised in the future, Your Majesty!

Author: Rick Evers
Title: Máxima. Meer dan Majesteit
Published: 15 April 2021
Publisher: Nieuw Amsterdam
Language: Dutch
Hardcover: 272 pages, illustrated
Dimensions: 24,5 x 19,7 x 2,3 cm
Item weight: 911 grams
Prize: € 24,99
ISBN: 9789046828083

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: