Marie zu Wied – Lecture Stichting Nassau en Friesland on 13 November

Daar U het eenigste overgebleven familielid van mijn Huis zijt..!

As you are the only remaining family member of my house..!

Bearn Bilker over Marie Vorstin van Wied, Prinses der Nederlanden (1841-1910)

Bearn Bilker about Princess Marie zu Wied, Princess of the Netherlands (1841-1910)

De Nassaulezing van Stichting Nassau en Friesland op woensdag 13 november 2019, gaat dit keer over Marie, Vorstin van Wied, Prinses der Nederlanden. Zij leefde van 1841 tot 1910.  Ze was de kleindochter van Koning Willem I, dochter van Prins Frederik der Nederlanden en Prinses Louise van Pruisen. Daardoor was zij familie van veel bekende vorsten, zo was zij bijvoorbeeld de nicht van Tsaar Alexander II van Rusland, en Keizer Wilhelm I van Duitsland was haar oom. Ze stond op de kandidatenlijst van mogelijke huwelijkspartners van de Prins van Wales, de latere Edward VII. Ze werd zelfs genoemd als mogelijke Koningin der Nederlanden, maar dan als toekomstige bruid van kroonprins Willem (1840-1879).

The Nassau lecture of the Foundation Nassau and Friesland on Wednesday 13 November 2019 this time is about Princess Marie zu Wied, Princess of the Netherlands. She lived from 1841 to 1910. She was the granddaughter of King Willem I, daughter of Prince Frederik of the Netherlands and Princess Louise of Prussia. Therefore she was related to many known monarchs, for example she was the cousin of Tsar Alexander II of Russia and Emperor Wilhelm I of Germany was her uncle. She was on the list of candidates of possible spouses of the Prince of Wales, later Edward VII. She was even mentioned as possible Queen of the Netherlands, as a future bride of Crown Prince Willem (1840-1879).

Toch stond haar leven in de schaduw van al die bekende familieleden. Ze was bescheiden en huwde met een eenvoudige Duitse vorst, Wilhelm zu Wied. Er was best veel kritiek op dit huwelijk, het was ver beneden haar stand. Hoe heeft Prinses Marie geleefd, wat waren haar verdiensten? Heeft ze in Nederland een rol van betekenis gespeeld? Eén ding is zeker, iedereen die haar ontmoette was altijd onder de indruk van haar waardigheid. Aan het eind van haar leven was zij naast de jonge Koningin Wilhelmina de enige echt overgebleven Oranjeprinses. Marie leefde voor haar familie, voor haar gezin, voor haar drie zoons en twee dochters. De familie Wied was en is nog steeds een opmerkelijke vorstelijke familie met bijzonder creatieve familieleden, zoals Carmen Sylva, Marie’s schoonzuster.

However her life always remained in the shadow of these known family members. She was modest and married a mere German Prince, Wilhelm zu Wied. The marriage was rather criticized, it was far below her position. How did Princess Marie live, what were her achievements? Did she play an important role in the Netherlands? One thing is sure, everybody who met her was always impressed by her dignity. At the end of her life she was apart from the young Queen Wilhelmina the only real remaining Orange princess. Marie lived for her family, her three sons and two daughters. The Wied family was and still is a remarkable princely family with quite creative family members, like Carmen Sylva, Marie’s sister-in-law.

Bearn Bilker, kenner van Duitse vorstenhuizen en voorzitter van Stichting Nassau en Friesland,  staat stil bij het leven van Marie en bij de familie zu Wied.

Bearn Bilker, expert on German princely houses and president of the Foundation Nassau and Friesland speaks about the life of Marie and the Wied family.

U bent welkom op woensdag 13  november 2019, 20 uur in Historisch Centrum Leeuwarden.

You’re welcome on Wednesday 13 November 2019, 8pm at the Historisch Centrum Leeuwarden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: