Book review: Máxima Zorreguieta, Moederland

Reeds in januari 2017 maakte Uitgeverij De Bezige Bij bekend, dat de Nederlandse cultuurhistoricus en econome Marcia Luyten een biografie over koningin Máxima der Nederlanden zou gaan schrijven. De bedoeling was dat het boek voor de 50ste verjaardag van de koningin op 17 mei 2021 in de winkel zou liggen. Het eerste deel van de biografie “Máxima Zorreguieta, Moederland” verscheen op 22 april 2021. Een tweede deel over Máximas leven als koningin, “Vaderland”, wordt later verwacht.

As early as January 2017, Uitgeverij De Bezige Bij announced that the Dutch cultural historian and economist Marcia Luyten would write a biography about Queen Máxima of the Netherlands. The book was intended to be in stores before the Queen’s 50th birthday on May 17, 2021. The first part of the biography “Máxima Zorreguieta, Motherland” appeared on April 22, 2021. A second part about Máxima’s life as queen, “Fatherland”, is expected later on.

Máxima Zorreguieta’s vrije leven in New York is voorbij als ze op 31 augustus 1999 in de krant wordt genoemd als vriendin van de Nederlandse kroonprins. De geschiedenis leert: wie trouwt met een vorst, wacht geen gemakkelijk leven. Wat maakt dat deze Argentijnse floreeert aan een oud Europees hof?
Koningin Máxima werd vijftig jaar geleden geboren in een land in verval. Argentinië was zijn grootse toekomst misgelopen en vluchtte in nostalgie. De Argentijnse tragedie dringt de familie binnen wanneer haar vader toetreedt tot de militaire regering. Wat in Máxima’s jeugd vanzelfsprekend was, zal diepe sporen trekken in haar latere leven.
In Máxima Zorreguieta. Moederland, het eerste boek van een biografisch portret in twee delen, laat Marcia Luyten zien hoe Koningin Máxima is gevormd door haar geboorteland. Door de grote geschiedenis van een land dat droomde van glorie, en door de kleinere geschiedenis van een familieband, hoge verwachtingen en onvoorwaardelijke vriendschap. Máxima waagt de oversteek van Buenos Aires naar Wall Street en de jetset van Manhattan, maar pas nadat een persoonlijke strijd is geleverd.

Máxima Zorreguieta’s free life in New York is over when she is mentioned in the newspaper on August 31, 1999 as the girlfriend of the Dutch crown prince. History teaches us that if you marry a monarch, you will not have an easy life. What makes this Argentinian flourish at an old European royal court?
Queen Máxima was born fifty years ago in a country in decline. Argentina had missed its great future and fled in nostalgia. The Argentine tragedy invades the family when her father joins the military government. What was taken for granted in Máxima’s youth will leave deep marks in her later life. In Máxima Zorreguieta. Motherland, the first book of a biographical portrait in two parts, Marcia Luyten shows how Queen Máxima was shaped by her native country. Because of the great history of a country that dreamed of glory, and the smaller history of a family relationship, high expectations and unconditional friendship. Máxima ventures the crossing from Buenos Aires to Wall Street and the jet set from Manhattan, but only after a personal battle has been fought.

Het eerste deel van de biografie, dat nu is verschenen, gaat over de Argentijnse en New Yorkse jaren van Máxima Zorreguieta, vanaf haar geboorte in 1971 tot 1999, het jaar waarin ze de Nederlandse troonopvolger Willem-Alexander, De Prins van Oranje ontmoet. Het eindigt met de voorspelling van een vriendin van Máxima die tarotkaarten legt dat ze binnenkort een man zal ontmoeten, een grote liefde, waarvoor ze een contract zal moeten tekenen.

The first part of the biography, which has now been published, is about the Argentinian and New York years of Máxima Zorreguieta, from her birth in 1971 to 1999, the year in which she met the Dutch heir to the throne Willem-Alexander, The Prince of Orange. It ends with the prediction of a friend of Máxima who lays tarot cards that she will soon meet a man, a great love, for which she will have to sign a contract.

Tijdens haar verjaardagsinterview op de Nederlandse televisie op 17 mei 2021 zei koningin Máxima zelf, dat ze het boek niet heeft gelezen, omdat ze niet graag over zichzelf leest. Ze bevestigde ook dat mensen die haar kennen met de auteur hebben gesproken, en ze bevestigt bovendien het verhaal van de tarotkaarten. Marcia Luyten zegt blij te zijn dat Máxima deze dingen heeft bevestigd.

During her birthday interview on Dutch television on May 17, 2021, Queen Máxima herself said that she has not read the book, because she does not like to read about herself. She also confirmed that people who know her have spoken to the author, as well as confirming the story of the tarot cards. Marcia Luyten says she is happy that Máxima has confirmed these things.

Voor de cover is een jeugdfoto van koningin Máxima genomen, een meisje waarin de inmiddels 50-jarige nog goed te herkennen is. Voor in het boek is een stamboom van de familie, die ik zelf als genealoog niet echt fantastisch vind. Kleine lettertjes, veel franjes, maar in ieder geval een stamboom. Daarnaast zijn er ook kaarten van Argentinië en Buenos Aires met de belangrijkste plaatsen die in het boek worden vermeld. Ook hier waardeer ik de moeite, maar ze zijn mij niet overzichtelijk genoeg. Achterin het boek bevinden zich een bibliografie, de noten en een namenregister. Onmisbaar!

A youth photo of Queen Máxima was chosen for the cover, a girl in which the now 50-year-old can still be recognized. At the start of the book is a family tree, which I myself as a genealogist do not really find fantastic. Small print, lots of fringes, but at least a family tree. In addition, there are also maps of Argentina and Buenos Aires with the main places mentioned in the book. Here too I appreciate the effort, but they are not clear enough for me. At the back of the book there is a bibliography, the notes and a register of names. Indispensable!

Het boek is inderdaad eerder een biografisch portret dan een biografie. Feiten over het leven van de jonge Máxima worden afgewisseld met de geschiedenis van Argentinië en de geschiedenis van de families Zorreguieta en Cerruti. Er wordt een goed beeld geschetst van het land waar zij is opgegroeid. Ook leert men Máximas achtergrond beter kennen en blijkt dat ze uit de betere kringen van Buenos Aires kwam en niet een gewoon burgermeisje was.

The book is indeed a biographical portrait rather than a biography. Facts about the life of the young Máxima are interspersed with the history of Argentina and the history of the Zorreguieta and Cerruti families. It paints a good picture of the country where she grew up. Readers also get to know Máxima’s background better and it appears that she came from the better circles of Buenos Aires and was not just an ordinary citizen girl.

Over de eerste jaren van Máxima’s leven komt de lezer niet echt heel veel te weten, al is het wel goed duidelijk wat het Videla-regime voor haar en haar familie heeft betekend. Haar huidige leven blijkt meer overeenkomsten met haar koninklijke leven te hebben als gedacht. Pas als Máxima een tiener is, wordt er meer over haar bekend en leest men over haar schoolleven, hobby’s, opvoeding, vriendjes, haar carrière in New York. Ook leert men haar vrienden kennen, en hoe belangrijk deze zijn tot op de dag van vandaag. De lezer ontdekt bovendien hoeveel invloed politieke gebeurtenissen in Argentinië hebben gehad op de keuzes in Máximas leven. Al met al is het een boek dat interessant is en lekker weg leest. Persoonlijk hou ik zelf van wat meer chronologie, maar het was niet storend.

The reader does not really learn very much about the first years of Máxima’s life, although it is quite clear what the Videla regime has meant for her and her family. Her current life appears to have more in common with her royal life than thought. Only when Máxima is a teenager more information about her becomes known and people read about her school life, hobbies, upbringing, boyfriends, her career in New York. They also get to know her friends, and how important they are to this day. The reader also discovers how much influence political events in Argentina have had on the choices in Máxima’s life. All in all, it is a book that is interesting and easy to read. Personally, I like a little more chronology myself, but it was not disturbing.

Twee kleine foutjes heb ik toch kunnen ontdekken. Jorge Zorreguieta, Máximas vader (overleden 2017), is op 18 januari 1928 geboren, niet op 28 januari 1928. Een fout die overigens ook op internet regelmatig terug te vinden is. De 18de schijnt juist te zijn. Een journalist van Shownieuws zegt op internet, dat hij Máxima op 28 januari 2016 met de verjaardag van haar vader feliciteerde, en zij zei, dat dat al een poosje geleden was. Op pagina 54 heet Máximas grootmoeder van vaderskant één keer Ceci, in plaats van Chechi.

I was able to discover two small mistakes. Jorge Zorreguieta, Máxima’s father (deceased in 2017), was born on January 18, 1928, not on January 28, 1928. An error that can also be found regularly on the Internet. The 18th appears to be correct. A journalist from Shownieuws says on the internet that he congratulated Máxima on the birthday of her father on January 28, 2016, and she said that it had been a while ago. On page 54, Máxima’s paternal grandmother is once called Ceci, instead of Chechi.

Op 18 mei 2021 maakte de uitgever bekend: “Vandaag is er een overeenkomst tussen De Bezige Bij en Millstreet Films tot stand gekomen voor een televisieserie op basis van het boek “Máxima Zorreguieta. Moederland” van Marcia Luyten. Beoogd regisseur is Anne de Clercq. Een Argentijnse uitgave van het boek verschijnt later dit jaar bij Planeta in Buenos Aires.”

On May 18, 2021, the publisher announced: “Today an agreement has been reached between De Bezige Bij and Millstreet Films for a television series based on the book” Máxima Zorreguieta. Motherland “by Marcia Luyten. The intended director is Anne de Clercq. An Argentinian edition of the book will be published later this year by Planeta in Buenos Aires.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: