The Dutch and their National Anthem

There are probably many countries in the world where the national anthem plays a much bigger role than in the Netherlands. Last week the Dutch politician Sybrand van Haersma Buma (leader of the Christian democrats) said that Dutch children should learn the national anthem again at their schools, and that they should do that standing. As otherwise you would offend the Dutch Royal House, and all of the Dutch. The value of our Royal House is the highest value there is in the Netherlands. He was highly criticized for saying this.

To me this actually came as a surprise. I attended a non-Christian primary and secondary school in the north of the Netherlands in the 1970s and 1980s and to me it was very normal to learn the national anthem, as well as the anthem of the Province of Friesland, as a child. I actually thought that this was (still) the case in all Dutch schools. But I am apparently wrong. It seems to have been normal for many years that it is often not being taught at schools, as already people hardly younger than me say that they never learnt it at school. However I already noticed for years that many sportsmen and -women hardly know the text of the Dutch national anthem. A nice exception is the Frisian footballclub (or soccer, if you prefer) SC Heerenveen, that plays and sings the Frisian anthem (in Frisian language) at the start of each match in their own stadium, and even foreign players of the club love it and often try to learn it.

I know that in many countries it is normal to start a school day singing the national anthem. I know that in some countries you put your right hand over your heart when singing the national anthem. Both things I personally don’t find necessary at all. And I don’t see the need to stand up for the national anthem when learning it at school. But yes, to me it is normal to stand up with your hands down or folded in front of you when a national anthem is being played at a national or international event, also when it is the anthem of another country. And I think you should be proud of your own national anthem and learn the words, even when you’re not a good singer.

The Dutch have the oldest known national anthem in the world, at least when it comes to text and music. The ‘Wilhelmus’, as it is called, however only became the official national anthem in 1932. Before it was a song called ‘Wien Neêrlands bloed’ (also in old Dutch language). Queen Wilhelmina of the Netherlands however always prefered the ‘Wilhelmus’. It tells about the struggle to achieve independence, the story of the Father of the Nation Prince William of Orange in the 16th century, when the Dutch fought a war against the Spanish to become an independent country. The song originates from about 1568 and has an anonymous writer, although for a long time it was contributed to Philips of Marnix, Lord of Saint-Aldegonde, but there is no source for that. Other possibilities are Dirck Volkertsz. Coornhert and Petrus Datheen . The anthem itself has fifteen stanzas, and I honestly wonder how many people know them all. Usually only the first, and sometimes also the sixth stanza is being sung. The first letters of the original stanzas form the name “Willem van Nassov” (William of Nassau), but of course the text has been modernized a bit over the years.

The national anthem of the Netherlands (Lyrics in English) is one to be proud of to my opinion, a piece about one of the most important parts of Dutch history. But maybe the text is simply too complicated and too old-fashioned for most Dutch? A bit of historical knowledge is important to understand the text, which is in Middle Dutch. And therefore surely not easy to learn. Schools could probably combine it with a history lesson. The text is written as if William of Orange says it all. That is why the Dutch still sing “am I of German blood’, as William of Orange of course was born in Germany. And why would you sing that you’ve ‘always honoured the King of Spain’ when you’re Dutch? The text also is very Christian, while many Dutch aren’t (anymore) or have a different religion. The music is also often played so slowly that people themselves sing it much quicker.

Anyway, I do agree with Sybrand van Haersma Buma that learning the national anthem at school should be obliged again, as it is part of The Netherlands, its traditions and the Dutch identity. A national anthem is something that should be important to any country in the world and if there is a text you should be able to sing it.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Lijf ende goed tezamen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders, hoog van namen
hebben ‘t u ook vertoond
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in ‘t eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar Dijn,
dat zij mij niet verrassen
in haren bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na ‘t zuur zal ik ontvangen
van God, mijn Heer, het zoet,
daar na zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
welk is, dat ik mag sterven
met ere in het veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins opgezeten
met mijner heireskracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig in dat veld.

Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Oorlof mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,
‘t zal hier haast zijn gedaan.

Voor God wil ik belijden
en Zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in den gerechtigheid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: